บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษา และเป็นผู้ช่วยทำงานวิจัยทุกสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบริการตั้งแต่คิดหัวข้อ หาข้อมูล เรียบเรียง แก้ไขงาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล

    ผู้นำทางด้านการวิจัยแบบครบวงจร รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดทำวิจัยธุรกิจ แผนธุรกิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันเราได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ประสบการณ์มากกว่ามาเกินกว่า 10 ปี ทางเรามั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เพียงพอกับการให้คำปรึกษากับทุกความสงสัย และสามารถอธิบายประเด็นที่ต้องแก้ไขเพื่อให้การทำวิจัยของท่านสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เรามีความพร้อมที่จะดูแลท่านและทำให้งานของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่ท่านเองสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

  • บริการเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วยในการเขียนแผนธุรกิจ (Business plan) แผนการตลาด (Marketing plan) ทั้งหลักสูตรไทยและอังกฤษ (ในประเทศและต่างประเทศ)
  • บริการให้คำปรึกษาการเขียน SOP, Essay, Coursework, Assignment, Report, รายงานภาษาอังกฤษ, Proofreading, การตรวจสอบแก้ไขการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin) และ (อักขราวิสุทธิ์)
  • บริการให้คำปรึกษาและดูแลบทความวิจัย บทความวิชาการ

    ให้คำปรึกษาการทำผลงานปรับระดับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ลงวารสาร ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ (TCI ฐาน 1, TCI ฐาน 2)

  • บริการให้คำปรึกษารายงานป.โท ป.เอก ทุกสาขาวิชา
  • บริการออกแบบพาวเวอร์พอยท์พรีเซ็นเทชั่น เพื่อนำเสนองานต่างๆ
  • บริการรับให้คำปรึกษาการทำรายงานงานการบ้าน finance บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ กฎหมายและอื่นๆ

อยากได้งานคุณภาพต้องที่ Rochulatutor Essay and Research เท่านั้น